V.I. Lê-nin. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán

Lời tựa lần xuất bản thứ nhất

3


Lời tựa lần xuất bản thứ hai

5


Lời mỏ đầu

6


Chương I: Lý luận về nhận thức của chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán và chủ nghĩa duy vật biện chứng

25


1. Cảm giác và những phức hợp cảm giác

25


2. Sự phát hiện ra những yếu tố của thế giới

38


3. Sự phối hợp về nguyên tắc và thuyết thực tại ngây thơ

53


4. Giới tự nhiên có tồn tại trước loài người không?

61


5. Con người có suy nghĩ bằng óc không?

73


6. Bàn về chủ nghĩa duy ngã của Mar-khơ và của A-vê-na-ri-út

81


Chương II: Lý luận về nhận thức của chủ nghĩa kinh nghiệm phể phán và chủ nghĩa duy vật biện chứng. II..

86


1. Vật tự nó hay là V. Tséc-nốp bác lại Ph. Ăng ghen

86


2. Nói về “siêu nghiệm” hay V. Ba-na-nốp “Sửa chữa” Ăng ghen

95 


3. L. Phơ-bách và I. Đít-xơ-ghen nói về vvatj tự nó 

106 


4. Có chân lý khách quan hay không? 

111 


5. Chân lý tuyệt vời và chân lý tương đối 

121 


6. Tiêu chuẩn thực tiễn trong lý luận và nhận thức 

128 


Chương III. Lý luận về nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng và của chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán III

135


1. Vật chất là gì? kinh nghiệm là gì?

135


2. Sai lầm của Plê-kha-nốp về khái niệm “kinh nghiệm”

142


3. Nói về tính nhân quả và tính tất yếu trong giới tự nhiên

145


4. Nguyên tắc tiết kiệm tự duy và vấn đề tính thống nhất của thế giới

162


5. Không gian và thời gian

168


6. Tự do và tính tất yếu

182


Chương IV: Các nhà triết học duy tâm, bạn chiến đấu và kẻ kế thừa của chú nghĩa kinh nghiệm phê phán

189


1. Sự phê phán học thuyết Can-tơ từ phía tả và từ phía hữu

189


2. Nhà kinh nghiệm tượng trưng

201


3. Những người nội tại luận, bạn chiến đấu của Ma-khơ và A-vê-a-ri-út

205


4. Chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán phát triển theo chiều hướng nào?

215


5. Thuyết kinh nghiệm nhất nguyên của A. Bô-gđa-nóp

224 


6. Thuyết tượng trưng và sự phê phán đối với Hem-hôn-txơ 

231 


7. Hai kiểu phê phán Đuy rinh

239


8. I. Đít-xơ-ghen đã có thể làm vui lòng những nhà triết học phản động như thế nào?

244


Chương V. Cuộc cách mạng mới nhất trong khoa học tự nhiên và chủ nghĩa duy tâm triết học

251


1. Khủng hoảng của vật lý học hiện đại

253


2. Vật chất đã tiêu tan mất

259


3. Cso thể quan niệm vận động không có vật chất được không?

267


4. Hai khuynh hướng trong vật lý học hiện đại và duy linh luận Anh

276


5. Hai khuynh hướng của vật lý học hiện đại và chủ nghĩa duy tâm đức

285


6. Hai khuynh hướng trong tâm lý học hiện đại và và chủ nghĩa tín ngưỡng Pháp

294


7. Một nhà “vật lý học tư duy” người Nga

303


8. Thực chất và ý nghĩa của chủ nghĩa duy tâm “vật lý học”

306


Chương VI. Chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán và chủ nghĩa duy vật lịch sử

319


1. Những cuộc ngao du của những nhà kinh nghiệm phê phán Đức trong lãnh vực khoa học xã hội

319


2. Bô-gđa-nốp sửa chữa bà phát triển Mar như thế nào?

327


3. Về những cơ sở của triết học xã hội của Xu vô rốp

336


4. Các đẳng phái trong triết học và các nhà triết học không đầu não

341


5. Eng-xtơ Hếch-ken và Eng-xtơ Ma-khơ

353


Kết luận

365


Phạm Hằng
Sinh viên năm 4

Mình là Hằng, mình đang là sinh viên năm 4, tranh thủ lúc rảnh mình tìm việc làm thêm thì tình cờ lướt web mình biết đến công việc này. Nôm na là như thế này, mình đi chia sẻ các sản phẩm trên các Tiki, Shoppee, lazada, sendo, khi có người mua hàng thì mình sẽ nhận được tiền hoa hồng.

Mình thấy những người làm việc này ngta gọi là "affiliate", không phải bỏ vốn, công việc cũng đơn giản, chăm chỉ có thể kiếm được 3-5tr/tháng, cũng đủ tiền sinh hoạt, phụ giúp gia đình. Ai muốn làm thì để lại cmt mình gửi tài liệu. Chỉ cần điện thoại, không cần máy tính là có thể làm được.

Link tài liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *