Truyền thông Công Giáo

10 thoughts on “Thứ Hai tuần 7 Thường Niên, Cha Long

  1. Con bị u tai thung mang nhi viêm tai giữa man tính và đau đầu kinh niên lâu năm xin chúa cất moi bệnh tật khó khăn cho con a men

  2. Mọi sự, con trông cậy phó thác nơi ngài amen. Nếu chúng con hết duyên xin chúa chữa lạnh vết thương lòng này, nếu chúng con còn duyên thì xem như đây là tg để chũng con nhìn nhận và trân trọng nhau hơn. Biết lựa chọn 1 cách khôn ngoan nhất. Amen

  3. Nghe NHŪNG BÀI GIÃNG CŪA Linh muc GIUSE trân đinh Long VÔ CÙNG CÂN thiêt BIÊT bao nhiêu CHO MÔI Cá NHÂN CHÚNG TA RÂT MONG TÂT CĀ NHŪNG AI hãy mau mau CHĄY ĐÊN VOI CHÚA GIÊSU qua nghe các bài giãng Cūa cha Long VÊ CÔNG ĐOÀN LÒNG THUONG XÓT CHÚA GIÊSU AMEN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *